Arsimi profesional në Vushtrri drejt reformave të thella

Nënshkruhet Memorandumi i mirëkuptimit në mes komunës së Vushtrrisë dhe projektit KSV/020 mbështetur nga Luxembaurg Aid & Development, për ta mbështetur shkollën profesionale teknike “Lutfi Musiqi”
Krijimi Qendres se Kompetences, reformimi i kurrikules, trajnimi i stafit te shkolles dhe perfundimisht njohja nderkombetre e certifikatave

Loading...